Home / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Najmeble – internetowy sklep meblowy

Sklep internetowy pod domeną www.najmeble.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi SPECTRE Trading Przemysław Niechciał siedzibą w Baranowie, ul. Dekarska 14, 63-604 Baranów. NIP: 6191919733, REGON:300963083, e-mail: info@najmeble.pl www.najmeble.pl, tel. 512 339 243,

Sklep internetowy oraz właściciel nie wyraża zgody na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych oraz kontaktowych (w tym numeru telefonu oraz adresów email) w celach marketingowych oraz reklamowych pod groźbą kary.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów, będących w jego ofercie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.najmeble.pl
2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Wszelkie informacje o towarach umieszczone na stronie www.najmeble.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
4. Ceny towarów umieszczone na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
5. Koszty dostawy zamówienia (transportu na terenie Polski) w całości pokrywa kupujący.
6. W momencie składania zamówienia Kupujący poinformowany zostanie o wartości całego zamówienia, z wyszczególnieniem jego wszystkich elementów jak i kosztów dostawy.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a SPECTRE Trading. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy „Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu wraz ze specyfikacją zamówienia.
8. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
9. Termin realizacji/przetwarzania/transportu odnosi się zawsze do dni roboczych.
10. Wszystkie teksty, opisy, grafiki oraz zdjęcia są własnością SPECTRE Trading.
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody firmy.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

II. Składanie zamówień

1. Klient składa zamówienie w Sklepie korzystając z formularza zamówień dostępnego na stronie www.najmeble.pl. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza zamówień oraz wcześniejsze pomyślne zarejestrowanie konta w Sklepie. Pierwsze logowanie następuje po wprowadzeniu hasła otrzymanego drogą elektroniczną w konsekwencji wypełnienia formularza rejestracji.
2. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez dodawanie produktów do koszyka.
3. Podczas dokonywania zamówienia Klient, pod rygorem uznania nieskuteczności złożenia zamówienia, jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych, m.in.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
4. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez Kupującego okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną, jednocześnie Kupujący otrzyma propozycję zmiany wybranego produktu na inny spełniający Jego wymagania lub indywidualnego terminu realizacji zamówienia.
5. W przypadku wyboru płatności przelewem (wpłata na konto) warunkiem potwierdzenia zamówienia przez Sklep i przyjęcia go do realizacji jest zaksięgowanie kwoty zamówienia na koncie bankowym firmy SPECTRE Trading.
6. W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego zamówienie jest anulowane po okresie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

III. Płatności

1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:
– płatność za pobraniem (przy odbiorze towaru osobiście lub od kuriera)
– płatność przelewem z góry na konto wymienione w zamówieniu
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu należności na konto SPECTRE Trading

IV. Dostawa

1. Termin realizacji określony jest na kartach produktowych i biegnie od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji dotyczy dni roboczych. Ostateczny, wiążący czas odbioru zamówienia jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu z Kupującym drogą elektroniczną lub/i telefonicznie.
2. Zamówione produkty dostarczane są przez transportem firmy zewnętrznej, regularnie współpracującej z najmeble.pl, pod wskazany w zamówieniu adres na terenie Polski, lub mogą być odebrane przez Kupującego osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia towarów do mieszkań/domów.

V. Reklamacje i zwroty

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Odbiór produktów zgodnych z zamówieniem Kupujący potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru.
2. W trakcie odbioru zamówienia Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub paragon, stanowiącą dowód zakupu.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.
4. W przypadku odmowy odbioru towaru z przyczyn wymienionych w punkcie 3. Kupujący w ciągu 3 dni zostanie poinformowany o terminie ponownej dostawy towaru zgodnego z pierwotnym zamówieniem, realizowanej na koszt Sklepu Najmeble
5. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, SPECTRE Trading zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.
6. W trakcie rozpakowywania, montowania luźnych, dołączonych do produktu elementów, przestawiania, przygotowywana produktu do użytkowania, a także w późniejszym okresie eksploatacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji Użytkowania
7. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika Kupujący stwierdzi niezgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, a nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, Kupujący powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta Sklepu reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną, faksem pod rygorem nieważności.
10. Warunki gwarancji oferowanych w Sklepie towarów określa producent. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej lub wynikającymi ze specyfiki przedmiotu. Produkty objęte są 24miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez osoby fizyczne oraz 12miesięczną w przypadku zakupu przez firmę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta Sklepu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Biura Obsługi Klienta Sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony przez autoryzowany serwis lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, SPECTRE Trading zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.
12. Usunięcie wad produktu w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
13. Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad produktu może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. Zwłoka w usunięciu wad produktu nie zachodzi, gdy przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać usunięcia wad produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji sprzedający lub gwarant musi dokonać usunięcia wad produktu w nowym, 30-dniowym terminie.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy (14 dni od dnia wydania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Niego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. wybarwienia drewna lub kolor/wzór obszyć tapicerskich.
3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot produktu. Odsyłany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, należy do niego dodać kopię faktury VAT, stanowiącej dokument zakupu. Najmeble po otrzymaniu i przyjęciu produktu wystawi Kupującemu fakturę korygującą i prześle ją na adres Kupującego drogą elektroniczną, bądź pocztą konwencjonalną. Wówczas umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, które z niej wynikały.
4. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. SPECTRE Trading oświadcza, że nie przyjmuje produktów wysłanych na jej koszt.
5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. SPECTRE Trading natomiast zobowiązana jest do zwrotu gotówki wpłaconej przez Kupującego na wskazane przez niego konto. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwracanego produktu, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6. Jeżeli zwracany produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania lub uszkodzenia, SPECTRE Trading zastrzega możliwość nieprzyjęcia wyrobu od Kupującego po wcześniejszym udzieleniu na piśmie informacji w tym zakresie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem drogi elektronicznej, bądź poczty konwencjonalnej.
7. W celu odesłania zamówionego produktu Kupujący ma możliwość skorzystania z transportu firm współpracujących z najmeble.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu.

VII. Ochrona danych osobowych / prywatność

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe, logotypy producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.najmeble.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
4. Sprzedający wystawia faktury VAT. Kupujący, który chciałby otrzymać fakturę VAT powinien zaznaczyć podczas wypełniania formularza zamówienia odpowiednią opcję i wprowadzić swoje dane dodatkowe.
5. Użytkownik akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie www.najmeble.pl