Home / Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

reklamacje33

Biorąc pod uwagę, że towar do Państwa przemierza czasem sporą ilość kilometrów, jest przeładowywany oraz jest wytworem rąk ludzkich, czasem zdarzają się uszkodzenia lub brakuje elementów zakupionego towaru.

Byśmy mogli sprawnie i szybko zareagować, potrzebujemy następujących rzeczy:
zdjęciadodaj je używając formularza z boku uszkodzonego lub brakujących elementów
– numer zamówienia
– datę dostawy przez kuriera

Pozwoli nam to szybko i sprawnie zareagować na zaistniałą sytuację.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.
  Nie jestem botem.

  Reklamacje - rozwiń i przeczytaj warunki reklamacji?

  1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczone produkty oraz ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Odbiór produktów zgodnych z zamówieniem Kupujący potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru.
  2. W trakcie odbioru zamówienia Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub paragon, stanowiącą dowód zakupu.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub ich uszkodzenia, w obecności przewoźnika, który dostarczył zamówione produkty, należy wypełnić odpowiednio protokół odbioru zawierający: datę i godzinę doręczenia przesyłki, opis uszkodzenia lub niezgodności.
  4. W przypadku odmowy odbioru towaru z przyczyn wymienionych w punkcie 3. Kupujący w ciągu 3 dni zostanie poinformowany o terminie ponownej dostawy towaru zgodnego z pierwotnym zamówieniem, realizowanej na koszt Sklepu NajMeble
  5. Jeśli wymiana produktu na zgodny z zamówieniem będzie niemożliwa, Spectre Trading zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez Niego kwoty lub zaoferuje inny produkt.
  6. W trakcie rozpakowywania, montowania luźnych, dołączonych do produktu elementów, przestawiania, przygotowywana produktu do użytkowania, a także w późniejszym okresie eksploatacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji Użytkowania
  7. Jeżeli po odbiorze od przewoźnika Kupujący stwierdzi niezgodność dostarczonych produktów z zamówieniem, a nie wykrył tych niezgodności w obecności przewoźnika, Kupujący powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta Sklepu reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną, faksem pod rygorem nieważności.
  10. Warunki gwarancji oferowanych w Sklepie towarów określa producent. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej lub wynikającymi ze specyfiki przedmiotu. Produkty objęte są 24miesięczną gwarancją w przypadku zakupu przez osoby fizyczne oraz 12miesięczną w przypadku zakupu przez firmę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta Sklepu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Biura Obsługi Klienta Sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony przez autoryzowany serwis lub wymieniony na zgodny z zamówieniem. Jeżeli będzie to niemożliwe, Spectre Trading Przemysław Niechciał zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty, bądź zaoferuje inny produkt lub obniżenie ceny.
  12. Usunięcie wad produktu w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  13. Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad produktu może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę na piśmie. Zwłoka w usunięciu wad produktu nie zachodzi, gdy przedstawiciel sprzedającego lub gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać usunięcia wad produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji sprzedający lub gwarant musi dokonać usunięcia wad produktu w nowym, 30-dniowym terminie.

  Zwroty - rozwiń i przeczytaj regulamin zwrotu

  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy (14 dni od dnia wydania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Niego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. wybarwienia drewna lub kolor/wzór obszyć tapicerskich.
  3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot produktu. Odsyłany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, należy do niego dodać kopię faktury VAT, stanowiącej dokument zakupu. NajMeble po otrzymaniu i przyjęciu produktu wystawi Kupującemu fakturę korygującą i prześle ją na adres Kupującego drogą elektroniczną, bądź pocztą konwencjonalną. Wówczas umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, które z niej wynikały.
  4. Koszt zwrotu produktu ponosi Kupujący. Spectre Trading oświadcza, że nie przyjmuje produktów wysłanych na jej koszt.
  5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Spectre Trading natomiast zobowiązana jest do zwrotu gotówki wpłaconej przez Kupującego na wskazane przez niego konto. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia zwracanego produktu, z zastrzeżeniem pkt. 6.
  6. Jeżeli zwracany produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania lub uszkodzenia, Spectre Trading zastrzega możliwość nieprzyjęcia wyrobu od Kupującego po wcześniejszym udzieleniu na piśmie informacji w tym zakresie dostarczonej Kupującemu za pośrednictwem drogi elektronicznej, bądź poczty konwencjonalnej.
  7. W celu odesłania zamówionego produktu Kupujący ma możliwość skorzystania z transportu firm współpracujących z najmeble.pl, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Biuro Obsługi Klienta Sklepu.